Tag: ของเล่นเด็ก

ประโยชน์ของของเล่น

ของเล่นเด็ก

บ้านที่มีเด็กอาศัยอยู่ด้วยแทบทุกบ้านมักจะต้องมีของเล่นเด็กไว้สำหรับเด็กด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นของเล่นพื้นบ้าน ของเล่นสมัยใหม่ ของเล่นที่ทำจากไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง หรือวัสดุประเภทอื่น บางชิ้นอาจจะมีราคาถูกหรือบางชิ้นมีราคาแพง แต่ของเล่นเหล่านั้นก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองในหลายๆด้านเช่นกัน           ของเล่นเด็กในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกอย่างหลากหลาย และของแต่ละชิ้นก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กแตกต่างกันออกไป เพราะเด็กในแต่ละวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างกัน ดังนั้นเด็กเหล่านั้นจึงควรได้ทำกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้ตัวเด็กด้วย ซึ่งของเล่นเด็กก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยในเรื่องเหล่านี้ การเลือกของเล่นที่ดีและเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย จึงมีประโยชน์ต่อเด็ก ดังนี้ ช่วยให้เด็กมีความสุข ประโยชน์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนจากของเล่นคือเด็กจะอารมณ์ดีและไม่เครียด ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเองก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย มีการวิจัยหลายๆการวิจัยที่ระบุว่าเด็กที่มีอารมณ์แจ่มใส มีสุขภาพจิตดีจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีกว่าเด็กที่อารมณ์ไม่ดีหรือมีความเครียด ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว ของเล่นเด็กบางประเภทมีความจำเป็นที่ครอบครัวต้องเล่นกับเด็กด้วย ซึ่งในการเล่นเหล่านั้นจะทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นอีกทางที่ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกัน และทำให้เด็กไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของเด็ก ของเล่นหลายๆชนิดมีส่วยช่วยในการพัฒนาทักษะของเด็กในแต่ละวัย คือ ทักษะด้านร่างกาย สามารถพัฒนาได้จากของเล่นที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายหรือมีการขยับกล้ามเนื้อมาก เช่นลูกบอลต่างๆ หรือรถเด็กหัดเดินที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้การเดินได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทักษะด้านสังคม ของเล่นเด็กหลายประเภทจำเป็นต้องเล่นกันเป็นกลุ่ม ของเล่นเหล่านั้นจึงช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้การเล่นและการแบ่งปันกับผู้อื่น รวมถึงการพูดคุยและอยู่ร่วมกันของเด็กเองก็จะพัฒนามากขึ้นด้วย ทักษะด้านอารมณ์ มีของเล่นหลายชนิดที่ฝึกให้เด็กมีสมาธิและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ และของเล่นหลายอย่างก็ช่วยฝึกความอดทนของเด็กได้ด้วยเช่นกัน ทักษะด้านสติปัญญา ของเล่นที่ส่งเสริมทักษะด้านนี้มักจะเป็นของเล่นที่ช่วยในการเรียนรู้ เช่น การ์ดคำศัพท์ เกมตัวเลข หรือของเล่นที่ช่วยให้เด็กสามารถแยกแยะขนาดและปริมาณของสิ่งของได้ นี่คือประโยชน์ด้านต่างๆที่เด็กจะได้รับหากครอบครัวเลือกของเล่นเด็กที่เหมาะสมกับวัยและการพัฒนาการให้กับเด็ก ซึ่งทักษะเหล่านี้ตัวเด็กอาจสามารถพัฒนาได้เอง แต่การเล่นของเล่นจะช่วยให้เด็กพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน