Wednesday, July 15

Blog

บ้านแฝด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ซื้อที่จะเลือกซื้อบ้านเดี่ยว
Blog

บ้านแฝด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ซื้อที่จะเลือกซื้อบ้านเดี่ยว

บ้านแฝด คือ ลักษณะขงบ้านที่สร้างขึ้นเป็นคู่ มีความเหมือนกันทั้งสองหลังให้ดูคล้ายบ้านเดี่ยว ในส่วนของบ้านด้านหนึ่ง (ฝาบ้าน) ติดกัน หรือส่วนอื่นติดกันก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าบางโครงการได้มีการดัดแปลงให้ส่วนที่ติดกันอยู่ใต้ดิน หรือบริเวณห้องครัวหลังบ้าน สำหรับกฎหมายกำหนดให้บ้านแฝดต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา บ้านแฝดคู่หนึ่งต้องมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 16 เมตร โดยแบ่งข้างละ 8 เมตร สูงไม่เกิน 3 ชั้น ลักษณะของบ้านแฝดจะมีบริเวณคล้ายบ้านเดี่ยวแต่น้อยกว่า การเว้นระยะด้านหน้าเว้นไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ด้านข้างและด้านหลังหลังเว้นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร โดยมีพื้นที่คล้ายกับบ้านเดี่ยวมากที่สุด ปัจจุบันโครงการบ้านยุคใหม่จะเลือกออกแบบบ้านแฝดให้มีความเป็นส่วนตัวสูง มีการออกแบบให้มีจุดที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่ๆน้อยที่สุด และเป็นส่วนที่คนในครอบครัวใช้เวลาบริเวณพื้นที่นั้นไม่นาน เช่น บริเวณบันไดทางเดิน...